Panel allegro, panel na allegro, panel aukcyjny, galerie przemiotów, allegro, zobacz takżeeBay panel, panel at eBay, auction panel, item galleries, eBay, see alsoПанель Молоток, панель нa Молоток, аукционнaя панель, галерея продуктов, Молоток, см. такжеEbay Tafel, Tafel für Ebay, Auktionstafel, Objektegallerie, Ebay, siehe auch

Regulamin

Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną przez The Point


 1. Postanowienia wstępne


  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną przez firmę THE POINT WE CARE ABOUT YOUR CUSTOMERS SP. Z O.O. z siedzibą w ul. Wawrzyszewska 11/6, 01-162 Warszawa, posiadającą numer identyfikacyjny REGON 386580113, KRS 0000851194, NIP PL5272931749 187 57 34, zwana dalej „The Point”.

  2. Poprzez fakt utworzenia Konta Użytkownika Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, akceptuje je i zobowiązuje się do ich przestrzegania, a także, że wyraża zgodę na niezwłoczne udostępnienie mu Usługi, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie.


 1. Definicje


  1. O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia pisane z wielkiej litery mają następujące znaczenie:


 1. Avatar – oznacza plik elektroniczny utworzony przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usługi, stanowiący w szczególności zdjęcie, grafikę lub obraz.

 2. Cennik - oznacza cennik określający aktualną wysokość opłat za Usługi świadczone przez The Point na podstawie niniejszego Regulaminu, opublikowany w Serwisie internetowym.

 3. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika.

 4. The Point – oznacza firmę THE POINT WE CARE ABOUT YOUR CUSTOMERS SP. Z O.O. z siedzibą w ul. Wawrzyszewska 11/6, 01-162 Warszawa, posiadającą numer identyfikacyjny REGON 386580113, KRS 0000851194, NIP PL5272931749 187 57 34

 5. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz w Serwisie internetowym przez The Point, po dokonaniu Rejestracji przez Użytkownika.

 6. Okres Abonamentowy – to okres czasu, na który Usługa jest udostępniana Użytkownikowi przez The Point, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Użytkownika, w oparciu o zawartą umowę o świadczenie Usługi.

 7. Okres Testowy - to okres czasu, na który dana Usługa jest udostępniana Użytkownikowi przez The Point bezpłatnie, w celu jej przetestowania. Długość Okresu Testowego jest określana przez The Point i znajduje się w opisie danej Usługi zamieszczonym w Serwisie internetowym.

 8. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.

 9. Rejestracja – oznacza zespół czynności faktycznych, określonych w Regulaminie, niezbędnych do założenia Konta Użytkownika, zamówienia Usługi i korzystania z niej przez Użytkownika.

 10. Serwis internetowy – oznacza serwis internetowy prowadzony przez The Point pod adresem:www.paneleallegro.pl, aupanel.com, aupanel.de, aukropanel.com

 11. Siła Wyższa - oznacza zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przy dołożeniu należytej staranności, a w szczególności: katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz strajki, zamieszki i działania wojenne prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 12. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 13. Usługa – oznacza usługę świadczoną na podstawie niniejszego Regulaminu przez The Point drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu internetowego.

 14. Usługa dedykowana – oznacza Usługę świadczoną na indywidualnie negocjowanych zasadach i z indywidualnie ustalonym zakresem dostępnych funkcji.


 1. Rejestracja


  1. The Point świadczy Usługi wyłącznie na rzecz tych Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji i posiadają Konto Użytkownika oraz zamówili Usługę zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

  2. Rejestracja przebiega w następujący sposób:

   1. Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony przez The Point dla danej Usługi w Serwisie internetowym;

   2. Użytkownik przesyła wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do The Point poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym;

   3. The Point niezwłocznie przesyła drogą elektroniczną, na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie utworzenia Konta Użytkownika;

   4. w celu aktywacji Konta Użytkownika Użytkownik zobowiązany jest kliknąć w link podany przez The Point w przesłanym powiadomieniu o utworzeniu Konta Użytkownika;

   5. Rejestracja następuje z chwilą aktywacji przez Użytkownika Konta Użytkownika, co następuje poprzez kliknięcie przez Użytkownika w link, o którym mowa powyżej.

  1. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik zobowiązany jest stosować się do następujących zasad:

   1. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oznaczone jako wymagane obowiązkowo;

   2. wszystkie dane podawane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym powinny dotyczyć Użytkownika i być prawdziwe oraz kompletne;

   3. Użytkownik ustala Hasło, które zabezpieczać będzie dostęp do Konta Użytkownika;

   4. Użytkownik powinien zapoznać się Regulaminem i Polityką prywatności.

  2. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego do The Point jest równoznaczne z:

   1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika niniejszego Regulaminu;

   2. zobowiązaniem Użytkownika do przestrzegania postanowień Regulaminu;

   3. wyrażeniem zgody przez Użytkownika na otrzymywanie faktur elektronicznych z tytułu Usług świadczonych przez The Point na rzecz Użytkownika, zgodnie z jego zamówieniem.

  3. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie informować The Point o zmianie swoich danych podanych w trakcie Rejestracji.

  4. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie The Point, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.

  5. Konta Użytkownika podlega usunięciu w następujących wypadkach:

 1. na żądanie Użytkownika, który dokonał Rejestracji i nie korzysta z żadnej Usługi;

 2. w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie, w szczególności w razie naruszania postanowień Regulaminu przez Użytkownika.

  1. Konto Użytkownika zostanie usunięte przez The Point w terminie do 14 dni kalendarzowych od wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej.


 1. Rodzaj i zakres Usług, zamawianie Usług oraz warunki płatności


  1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do świadczenia przez The Point drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników następujących Usług:

 1. panele do cross sellingu aukcji Allegro i eBay – do wstawienia na stronę internetową

 2. moduł sklepu facebook – prezetnacja ofert z Allegro i Ebay na fanpageu Facebook

 3. email pozakupowy – galeria innych przedmiotów sprzedawcy wysyłana do klienta po zakupie

  1. Szczegółowy Opis Usług i ich zakres znajduje się w Serwisie internetowym.

  2. Ceny Usług określa Cennik. Ceny podane w Cenniku są cenami [netto, wyrażonymi w złotych polskich, podlegającymi powiększeniu o podatek VAT/ brutto wyrażonymi w złotych polskich]. Strony wiąże cena określona w Cenniku obowiązującym i opublikowanym w Serwisie internetowym w dniu złożenia zamówienia na Usługę przez Użytkownika, w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie. Późniejsza zmiana Cennika nie wpływa na cenę obowiązującą w chwili zawarcia umowy o świadczenie Usługi.

  3. Ceny Usług dedykowanych negocjowane są indywidualnie i zależą od ustaleń z Użytkownikiem.

  4. Sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną przez The Point określa niniejszy Regulamin, chyba że Użytkownik zawarł z The Point pisemną umowę o świadczenie Usług dedykowanych w toku prowadzonych indywidualnie negocjacji.

  5. The Point świadczy Usługi drogą elektroniczną przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, na rzecz Użytkowników, którzy zamówili Usługę.

  6. W celu zamówienia Usługi, Użytkownik, po dokonaniu Rejestracji, korzystając z funkcjonalności dostępnych poprzez Konto Użytkownika, powinien wypełnić formularz zamówienia Usługi, zgodnie z dostępnymi dla każdej Usługi parametrami.

  7. Określając parametry Usługi, o których mowa w ust. 7 powyżej, Użytkownik otrzymuje informację podsumowującą o cenie wybranej Usługi, czasie jej trwania oraz informacje o zakresie Usługi.

  8. Użytkownik dokonuje zamówienia Usługi poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się pod formularzem zamówienia lub założeniem konta (rejestracją). Następnie The Point przesyła na adres elektroniczny podany przez Użytkownika podczas Rejestracji potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną.

  9. W przypadku, gdy dla danej Usługi przewidziany został Okres Testowy, Użytkownik, który zamówił tę Usługę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, ma prawo do bezpłatnego korzystania z Usługi w Okresie Testowym w wybranym przez siebie wariancie. W trakcie trwania Okresu Testowego lub po jego zakończeniu Użytkownik może wyłącznie odpłatnie przedłużyć Usługę, uiszczając za nią opłatę wynikającą z zamówienia na Usługę, złożonego przez Użytkownika, zgodnie z powyższymi postanowieniami. W przypadku nie przedłużenia Usługi, Użytkownik nie będzie miał do niej dostępu po wygaśnięciu Okresu Testowego. Każdy Użytkownik może tylko raz skorzystać z bezpłatnego Okresu Testowego dla danej Usługi.

Użytkownik może wybrać formy płatności za Usługi wskazane w procesie ich zamawiania.

  1. Aktywacja Usługi po upływie Okresu Testowego, a jeśli dla danej Usługi Okres Testowy nie został przewidziany – po złożeniu zamówienia na Usługę przez Użytkownika i po otrzymaniu przez Użytkownika od The Point potwierdzenia zawarcia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, dokonana zostanie z chwilą otrzymania przez The Point potwierdzenia o pozytywnym dokonaniu pierwszej płatności przez Użytkownika, zgodnie z warunkami płatności wybranymi przez Użytkownika, o czym Użytkownik jest informowany przez The Point.

  2. The Point przesyła Użytkownikowi, który nabył Usługę, faktury elektroniczne dokumentujące takie nabycie, na adres elektroniczny Użytkownika podany przez niego w trakcie Rejestracji.


 1. Wymogi techniczne i dostępność Usługi


  1. Dla poprawnego świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu internetowego konieczne jest podłączenie Urządzenia Użytkownika do Internetu oraz zainstalowanie na Urządzeniu przez Użytkownika przeglądarki internetowej w dowolnej wersji.

  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że po wczytaniu zdjęć, grafik, obrazów i tekstów do narzędzi informatycznych udostępnianych przez The Point w ramach danej Usługi, ich formaty mogą zostać dostosowane przez The Point do wymogów Serwisu internetowego, co może wpłynąć na jakość pliku lub inne jego właściwości.

  3. W celu zapewnienia świadczenia Usługi na najwyższym poziomie The Point zastrzega sobie prawo do polepszenia parametrów technicznych świadczonej Usługi oraz jej funkcjonalności lub do dokonania aktualizacji oprogramowania stosowanego przy świadczeniu Usługi do nowszej wersji. The Point poinformuje Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie internetowym o dokonaniu powyższych polepszeń lub aktualizacji.

  4. The Point uprawiony jest do wprowadzenia planowanej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Usługi, w wymiarze nie dłuższym niż 48 godzin, dokonywanej w czasie najmniejszego obciążenia, związanej z obsługą i konserwacją Serwisu internetowego. The Point z wyprzedzeniem powiadomi Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie internetowym planowanej przerwie technicznej.


 1. Prawa własności intelektualnej


  1. Usługi i oprogramowanie wykorzystywane w związku z ich świadczeniem, a także treści, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Serwisu internetowego stanowią przedmiot ochrony autorskich praw majątkowych i/lub innych praw (w oparciu o prawo polskie i międzynarodowe), przysługujących The Point lub jego dostawcom.

  2. The Point zachowuje wyłączne prawa Serwisu internetowego i wszelkich jego elementów, w tym do oprogramowania, szaty graficznej znaków i oznaczeń, obrazów wideo oraz nagrań lub audio, umieszczonych w Serwisie internetowym.

  3. The Point udziela Użytkownikom osobistej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z materiałów, o których mowa w ust. 2 powyżej, bez prawa do dalszej sublicencji.

  4. The Point w żadnym wypadku nie przenosi na Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Serwisu internetowego, jego części lub składników, o których mowa w ust. 2 powyżej. Nagrania audio lub wideo udostępnione Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu internetowego mogą być odtwarzane wyłącznie w ramach Serwisu internetowego i nie mogą być przez Użytkownika w jakikolwiek sposób zmieniane, modyfikowane lub kopiowane.

  5. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek innej formie i w jakikolwiek sposób jakichkolwiek elementów Serwisu internetowego w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody The Point, poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.


 1. Zasady korzystania z Serwisu internetowego oraz z Usług


  1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu internetowego oraz ze świadczonych Usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, a ponadto w sposób, który nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub praw i dóbr The Point lub osób trzecich albo dobrych obyczajów.

  2. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści poprzez Serwis internetowy lub aplikacje i narzędzia udostępnione przez The Point w ramach świadczonych Usług, jak również za szkody powstałe w wyniku zachowania Użytkownika niezgodnego z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

 1. Korzystanie z Serwisu internetowego oraz z Usług odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika, a The Point nie udziela żadnych gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika Serwisu internetowego lub Usług.

 2. Użytkownik nie jest uprawniony do:

  1. korzystania z jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania mogącego uszkodzić lub zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu internetowego lub aplikacji i narzędzi informatycznych udostępnionych przez The Point w związku ze świadczeniem Usług;

  2. korzystania z jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego przechwytywanie jakichkolwiek systemów, danych lub informacji z Serwisu internetowego;

  3. podejmowania jakichkolwiek działań, które w sposób nieuzasadniony lub nieproporcjonalnie duży mogłyby obciążać sieć internetową lub inną infrastrukturę usługową The Point.

 3. The Point ma prawo odmówić Użytkownikowi dostępu do Serwisu internetowego lub Usług, rozwiązać z Użytkownikiem umowę o świadczenie Usługi, zablokować lub usunąć Konto Użytkownika, usunąć lub zmienić Avatara danego Użytkownika w przypadku, gdy The Point uzyska wiarygodną informację o tym, że Użytkownik korzysta z Serwisu internetowego lub z Usług w sposób bezprawny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, albo gdy w inny sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub działa na szkodę The Point lub innych Użytkowników. The Point zawiadamia Użytkownika o zamiarze podjęcia działań, o których mowa powyżej, drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

 4. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika lub Usług z przyczyn wymienionych w ust. 5 powyżej, trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika lub Usług. The Point zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika lub Usług drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.


 1. Odpowiedzialność


  1. The Point zobowiązany jest świadczyć Usługi z należytą starannością, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

  2. The Point ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika w związku z działaniem Serwisu internetowego lub ze świadczoną na jego rzecz Usługą wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody.

  3. W szczególności, The Point nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, w szczególności jeżeli jest to skutek:

   1. wystąpienia Siły Wyższej lub innej okoliczności, za którą The Point, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialności nie ponosi;

   2. przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których Usługa jest świadczona;

   3. nieprawidłowego korzystania przez Użytkownika z Serwisu internetowego lub Usługi;

   4. korzystania przez Użytkownika z Serwisu internetowego lub Usługi w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa,

   5. wykorzystania Hasła Użytkownika przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w jego posiadanie za zgodą Użytkownika albo w wyniku niedostatecznego zabezpieczenia Hasła przez Użytkownika przed osobami nieuprawnionymi.

  4. W żadnym przypadku odpowiedzialność The Point nie obejmuje utraconych korzyści, a ponadto odpowiedzialność The Point ograniczona jest do wartości opłaty wniesionej przez Użytkownika z tytułu świadczonej na jego rzecz Usługi, w związku z którą wystąpiła szkoda.


 1. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi


  1. Z uwzględnieniem zasad wskazanych poniżej, każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem 30 - dniowego okresu wypowiedzenia o ile umowa indywidualna Usługi dedykowanej nie stanowi inaczej.

  2. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi przez Użytkownika przed wygaśnięciem opłaconego Okresu Abonamentowego, The Point nie dokonuje na rzecz Użytkownika zwrotu opłaty za pozostały, niewykorzystany Okres Abonamentowy.

  3. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi przez The Point z Użytkownikiem przed wygaśnięciem opłaconego Okresu Abonamentowego, The Point dokonuje na rzecz tego Użytkownika zwrotu opłaty za Usługę w wysokości proporcjonalnej do pozostałego, niewykorzystanego a opłaconego Okresu Abonamentowego, liczonego od momentu upłynięcia okresu wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi do dnia do kiedy powinien obowiązywać opłacony Okres Abonamentowy.

  4. Użytkownik wypowiada umowę o świadczenie Usługi poprzez wysłanie do The Point stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej The Point, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni kalendarzowych.

  5. The Point wypowiada umowę o świadczenie Usługi poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni kalendarzowych.

  6. The Point ma prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usługi z danym Użytkownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie opóźnienia Użytkownika w dokonaniu opłat za Usługę trwającego dłużej niż 30 dni kalendarzowych, należnych na rzecz The Point, w przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika oraz w pozostałych przypadkach przewidzianych w Regulaminie.


 1. Postępowanie reklamacyjne


  1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu internetowego, świadczeniem Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu internetowego należy składać na adres poczty elektronicznej kontakt@paneleallegro.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz uzasadnienie reklamacji.

  2. EROS rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.

  3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od treści odpowiedzi na reklamację.


 1. Postanowienia końcowe


 1. Przetwarzanie danych osobowych przez The Point odbywa się na zasadach wyrażonych w Polityce Prywatności.

 2. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wyłącza się stosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków umów lub regulaminów handlowych Użytkownika.

 3. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez The Point, bez uprzedniej zgody Użytkownika. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Użytkownikom na adres e-mail wskazany przy rejestracji. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą obowiązywać Użytkownika od dnia określonego przez The Point, przypadającego nie szybciej, niż 14 dni od dnia poinformowania The Point o tych zmianach. Użytkownik ma prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach Regulaminu. Jeżeli w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym Użytkownik nie wypowie umowy o świadczenie Usług, a w przypadku, gdy w danym momencie nie będzie korzystał z Usług – nie usunie konta, będzie to równoznaczne z akceptacją zmian Regulaminu i umowy o świadczenie Usług. W przypadku wypowiedzenia Umowy w związku ze zmianą Regulaminu, Usługi realizowane będą w oparciu o dotychczasowe brzmienie Regulaminu do końca aktualnego okresu abonamentowego. Kolejne zamówienia mogą być składane wyłącznie w oparciu o zmienione brzmienie Regulaminu.

 4. Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody The Point.

 5. The Point może przenieść ogół praw i obowiązków na innych podmiot, według własnego wyboru, na co Użytkownik wyraża zgodę, a o czym zobowiązany jest poinformować Użytkownika w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. Użytkownikiem a The Point będą w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie, jednakże w przypadku nie dojścia do porozumienia podlegają rozstrzygnięciu właściwego Sądu.

 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 1. Reklamacje


  1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usług przez The Point powinny być składane na adres poczty elektronicznej, tj.: kontakt@paneleallegro.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać „Reklamacja”.

  2. Reklamacja powinna zawierać:

 1. dane identyfikujące Użytkownika, a w szczególności: imię, nazwisko lub nazwę, adres siedziby, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail;

 2. wskazanie Usługi, której dotyczy reklamacja;

 3. dokładny opis i powód reklamacji;

 4. wskazanie żądania.

  1. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych (słownie: czternastu) od jej otrzymania przez The Point. W tym terminie The Point poinformuje Użytkownika wnoszącego reklamację o sposobie jej rozstrzygnięcia. Informacja zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej, wskazany zgodnie z pkt. 2 niniejszego paragrafu.

  2. Warunkiem wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami wobec The Point przez Użytkownika jest wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego.

  3. W przypadku Umowy dedykowanej czas reakcji na reklamację oraz na jej usunięcie precyzuje stosowny załącznik do umowy


 1. Postanowienia końcowe


  1. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O każdej zmianie treści Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez umieszczenie przez The Point na stronie głównej Serwisu internetowego, w zakładce Nowości, wiadomości o zmianie Regulaminu i jej zakresie. The Point zapewni publikację powyższej wiadomości w Serwisie internetowym przez co najmniej

14 kolejnych dni kalendarzowych od momentu pierwszego jej wyświetlenia, a ponadto, o zmianie treści Regulaminu poinformuje Użytkowników posiadających Konto Użytkownika poprzez przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji.

  1. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu lub zawartej umowy o świadczenie Usługi Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W razie konieczności skierowania sporu na drogę sądową sądem właściwym we wszystkich sprawach związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu lub z zawartą umową o świadczenie Usługi będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę The Point.

  2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub zawartej umowy o świadczenie Usługi jest prawo polskie.

  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017.


Wersja: klasyczna | mobilna
Panel allegro, panel na allegro, panel aukcyjny, galerie przemiotów, allegro, zobacz takżeeBay panel, panel at eBay, auction panel, item galleries, eBay, see alsoПанель Молоток, панель нa Молоток, аукционнaя панель, галерея продуктов, Молоток, см. такжеEbay Tafel, Tafel für Ebay, Auktionstafel, Objektegallerie, Ebay, siehe auch

Do czego służy automatyczny panel aukcyjny?

Automatyczne panele aukcyjne, to sposób na zwiększenie sprzedaży na aukcjach dzięki wzajemnej promocji jednych aukcji przez drugie. Nasz serwis udostępnia specjalny kod HTML, który po umieszczeniu na aukcji wyświetla galerię miniaturek innych Twoich aukcji, zachęcającą potencjalnych klientów do zobaczenia pozostałej oferty. Wszystko dzieje się automatycznie, więc wstawiasz kod tylko raz, a nasz system dba o to, aby aktualizować dane na temat Twojej oferty i co kilkanaście minut zmieniać wyświetlane przedmioty. Wyświetlanie może odbywać zarówno rotacyjnie-losowo jak i wg. zadanej kolejności: czas do końca aukcji, liczba ofert, cena, słowa kluczowe, itd.