Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w serwisie PaneleAllegro.plHow to launch a shop on Facebooku? 
Инструкции о том, как запустить магазин на FacebookAutomatische und schnelle Installation des Auktionspanels auf Auktionen im Service AuPanel.de

Spis treści:

Regulamin Programu PartnerskiegoWstęp

"Program partnerski" (zwany dalej "Programem"), służy do promocji serwisu www.paneleallegro.pl (zwanego dalej "PaneleAllegro.pl" lub "Serwisem") oraz pozwala na uzyskiwanie przez uczestników Programu - "Partnerów" korzyści z tytułu wpłat dokonanych przez użytkowników Serwisu zachęconych do korzystania z niego przez Partnerów.
Promocja odbywa się przy wykorzystaniu stron "WWW" Partnera lub jego aukcji internetowych, dzięki umieszczeniu na stronie Partnera materiałów reklamowych Serwisu.

W przypadku ustalenia przez Serwis, że nowi użytkownicy dokonali rejestracji, a następnie w dowolnym momencie wpłaty na rzecz Serwisu, to Serwis zobowiązany jest wynagrodzić takiego Partnera – w sposób i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie Programu. Niniejszy regulamin określa stosunki pomiędzy Partnerami i PaneleAllegro.pl w związku z udziałem w Programie.

I. PODMIOTY

1. PaneleAllegro.pl- Organizatorem Programu jest właściciel serwisu PaneleAllegro.pl Firma Ebros z siedzibą w Zielonce, ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka

2. PARTNERZY

a. Uczestnikami Programu – Partnerami mogą być wszystkie osoby fizyczne i podmioty prawne, którzy posiadają własne strony "WWW" lub prowadzą sprzedaż za pośrednictwem aukcji internetowych. W celu rozpoczęcia działań jako Partner należy posiadać założone konto w Serwisie (Rejestracja)

b. Przystąpienie do programu oznacza oznacza zgodę Partnera na postanowienia niniejszego regulaminu.

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMU PARTNERSKIEGO

1. ZASADY UDZIAŁU

a. Udział w Programie polega na umieszczeniu przez Partnera na swojej stronie WWW lub aukcji internetowej kodu HTML, dostarczonego przez Serwis PaneleAllegro.pl (dostępny tutaj)

b. Poprzez klikniecie w baner albo inną formę reklamy, umieszczoną na stronie Partnera, powinno nastąpić pełne przekierowanie, na jedną ze stron będących częścią Serwisu.

c. Partnerom, którzy umieszczą hiperłącza prowadzące do Serwisu na swojej stronie www nie wolno pobierać od odwiedzających tę stronę żadnych opłat z tytułu kliknięcia w hiperłącze Serwisu przez użytkownika, nie wolno też uzależniać przekierowania na stronę Serwisu od dokonania jakichkolwiek innych czynności, poza kliknięciem przez internautę. Zabrania się również opatrywania hiperłącz prowadzących do Serwisu jakimikolwiek komentarzami. Partnerzy, którzy posiadają większą liczbę stron www nie mogą zachęcać na swoich stronach do klikania na innych swoich stronach w hiperłącza prowadzące do Serwisu.

2. PUNKTACJA I WYNAGRODZENIE

a.Serwis będzie przyznawał Partnerowi punkty za każdy przelew wykonany przez użytkowników zarejestrowanych w Serwisie dzięki przekierowaniu ze strony www Partnera.

III. NALICZANIE PUNKTÓW

1. Przelewy wykonywane przez Użytkowników serwisu mają wartość punktową wg. przelicznika: 1 zł wpłaty= 1 punkt

2. Z każdego przelewu, wykonanego przez Zarejestrowanego Użytkownika Serwisu, pozyskanego dzięki Partnerowi, Partner uzyskuje 15% wartości punktowej tego przelewu (wg. przelicznika z paragrafu: III.1).

3. W przypadku, gdy w przyszłości zostanie wprowadzona inna forma płatności niż przelewy, Regulamin zostanie uzupełniony o paragrafy mówiące jaki procent z wpłat dokonanych tymi kanałami zostaje przekazany Partnerowi.

4. Punkty są zapisywane na koncie Partnera w Serwisie. Partner może w każdym czasie dokonać sprawdzenia swojego konta punktowego – po zalogowaniu się w Serwisie.

IV. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW

1. Punkty zgromadzone na koncie Partnera - wyliczone zgodnie z § III.2 mogą być wykorzystane w następujący sposób:

a. w pierwszej kolejności – mogą zostać uwzględnione przy rozliczeniach pomiędzy Partnerem a Serwisem – z tytułu usług świadczonych przez Serwis Partnerowi – w postaci bonifikat za usługi Serwisu,

b. punkty mogą również zostać przeliczone na pieniądze – w pieniądzu polskim (PLN) i wypłacone w gotówce, na wniosek Partnera, jedynie pod warunkiem, że ilość punktów przekroczy 100 i nie częściej niż raz w miesiącu. 1 Punkt = 1 zł

2. Wybór sposobu wykorzystania zgromadzonych punktów zależy wyłącznie od Partnera.

3. Partner będący płatnikiem VAT, w przypadku skorzystania z możliwości określonej w §IV.1.b powyżej, powinien wystawić Serwisowi fakturę VAT tytułem prowizji – za usługi agencyjne świadczone Serwisowi, na kwotę brutto stanowiącą równowartość środków wypłacanych Partnerowi.

4. Partner nie będący płatnikiem VAT, w przypadku skorzystania z możliwości określonej w § IV.1.b powyżej, powinien wystawić Serwisowi rachunek tytułem prowizji – za usługi świadczone Serwisowi, na kwotę brutto stanowiącą równowartość środków wypłacanych Partnerowi. Wzór rachunku jest udostępniany przez Serwis jako załącznik numer 2. Uwaga! Fakturę lub rachunek należy wysłać na adres: Ebros ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka z dopiskiem "Program Partnerski".

V. OGRANICZENIA

1. PaneleAllegro.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Partnerem oraz anulowania w całości punktów zebranych na koncie Partnera, w szczególności w przypadku umieszczania przez Partnera banerów reklamowych Serwisu na stronach zawierających treści bądź materiały:

a. naruszające prawo: np. pornograficzne albo nawołujące do przemocy lub rasistowskie;

b. naruszające prawa osób trzecich albo dobre obyczaje np. obraźliwe, oszczercze względnie takie, które mogą naruszyć uczucia religijne;

c. naruszające prawa autorskie bądź inne prawa własności intelektualnej - np. znaki towarowe, albo patenty;

d. wyłącznie w językach obcych - innych niż język polski;

e. stawiające w niekorzystnym świetle Serwis;

f. w inny sposób naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu bądź regulaminu Serwisu.

2. Naruszenie Regulaminu uzasadniające anulowanie punktów stanowi, w szczególności:

a. umieszczanie hiperłącza aktywowanego automatycznie po wejściu na stronę Partnera;

b. modyfikacja kodu hiperłącza udostępnionego przez Serwis, zmieniająca w jakikolwiek sposób jego funkcjonalność,

c. umieszczanie baneru lub innej formy reklamowej na stronach należących do Serwisu,

3. Ograniczenia określone w niniejszym paragrafie, dotyczą również linków tekstowych umieszczanych na stronach Partnerów, zgodnie z par. II niniejszego Regulaminu.

VI. ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

1. Uczestnicy Programu mogą w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie i wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności podawania przyczyny korzystając w tym celu z poczty elektronicznej. Serwis może wypowiedzieć umowę tylko jeśli Partner łamie któreś z postanowień Regulaminu.

2. W przypadku wypowiedzenia i rozwiązania umowy zgodnie z pkt 1 - powyżej, Partner może żądać przeliczenia punktów na pieniądze i może wnosić o wypłatę środków zgromadzonych na koncie, przy czym wypłata może nastąpić jedynie w terminie i na warunkach określonych w § IV

3. W przypadku rezygnacji przez Partnera z udziału w Programie, lub rozwiązania umowy z Partnerem przez Serwis, najpóźniej w ciągu 7 dni od rozwiązania umowy, Partner jest zobowiązany do usunięcia wszelkich banerów oraz innych form reklamowych dotyczących Serwisu ze swoich stron internetowych.

4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu albo regulaminu Serwisu przez Partnera, PaneleAllegro.pl mogą rozwiązać umowę z Partnerem niezwłocznie, bez wypowiedzenia. W takim przypadku Serwis może zastosować w stosunku do Partnera dodatkowe sankcje, w szczególności może zablokować konto Partnera w Serwisie oraz anulować zdobyte punkty.

VII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PaneleAllegro.pl

1. PaneleAllegro.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności:

a. gdy użytkownik nie zostanie zarejestrowany w Serwisie w wyniku: 1. nieprawidłowego działania systemu operacyjnego użytkownika, lub

2. zawinionych przez użytkownika nieprawidłowości przy rejestracji w Serwisie lub Programie,

3. innych przyczyn, niezależnych od PaneleAllegro.pl.

b. jeżeli nastąpią problemy techniczne związane z wyświetlaniem banerów lub przekierowywaniem ze stron Partnera na strony PaneleAllegro.pl

2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Serwisu w stosunku do Partnera, z jakiegokolwiek tytułu, jest ograniczona do kwoty 100 PLN.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do Programu oznacza równoczesną akceptację postanowień regulaminu Serwisu PaneleAllegro.pl oraz regulaminu Programu wraz z załącznikami.

2. Poprzez przystąpienie do Programu, Partnerzy wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz jego Partnerów, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z 2002 roku). Informacje takie będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Partnera podczas rejestracji w Programie.

3. PaneleAllegro.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do postanowień niniejszego Regulaminu, w każdym czasie, po uprzedniej publikacji zamierzonych zmian na stronie Serwisu.

4. Partnerzy biorący udział w Programie będą również powiadamiani o zmianach regulaminu Programu drogą elektroniczną, w terminie 14 dni przed datą wejścia w życie nowych zasad Programu. W przypadku braku zgody Partnera na wprowadzone zmiany do niniejszego regulaminu, umowa pomiędzy Partnerem a PaneleAllegro.pl wygasa, po przesłaniu wypowiedzenia, przez Partnera.

5. Partner jest zobowiązany do zachowania troski o dobrą markę Serwisu, w szczególności Partner powinien powstrzymać się od publikowania negatywnych ocen Serwisu na własnych stronach www oraz w jakichkolwiek innych publikacjach. Partner nie powinien również dopuścić do publikacji na własnych stronach www negatywnych wypowiedzi na temat Serwisu przez inne osoby.

6. Partnerowi nie wolno pozyskiwać nowych użytkowników Serwisu niedozwolonymi albo nieetycznymi metodami. W szczególności Partner, w związku z Programem, nie może naruszać przepisów ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z 2002 roku). Naruszenie przez Partnera przepisów w/w. ustawy – w związku z udziałem w Programie – jest traktowane na równi z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.

Krzysztof Macuda
2015-02-10 13:35:51

Czy jest możliwość konfiguracji panelu aby pokazywał aukcje tylko z kategorii z której pochodzi aukcja wyświetlająca panel.

Administracja
2015-07-27 09:39:01

Zachęcamy do wypróbowania trybu inteligentnego dopasowania, dzięki któremu do panelu pobrane zostaną aukcje z kategorii wyświetlanego aktualnie przedmiotu (ewentualnie z kategorii 1,2 lub 3 wyższej).

Twoja opinia

Treść:
Podpis:
Adres email:
(nie będzie opublikowany)
 

Wersja: klasyczna | mobilna
Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w serwisie PaneleAllegro.plHow to launch a shop on Facebooku? 
Инструкции о том, как запустить магазин на FacebookAutomatische und schnelle Installation des Auktionspanels auf Auktionen im Service AuPanel.de

Do czego służy automatyczny panel aukcyjny?

Automatyczne panele aukcyjne, to sposób na zwiększenie sprzedaży na aukcjach dzięki wzajemnej promocji jednych aukcji przez drugie. Nasz serwis udostępnia specjalny kod HTML, który po umieszczeniu na aukcji wyświetla galerię miniaturek innych Twoich aukcji, zachęcającą potencjalnych klientów do zobaczenia pozostałej oferty. Wszystko dzieje się automatycznie, więc wstawiasz kod tylko raz, a nasz system dba o to, aby aktualizować dane na temat Twojej oferty i co kilkanaście minut zmieniać wyświetlane przedmioty. Wyświetlanie może odbywać zarówno rotacyjnie-losowo jak i wg. zadanej kolejności: czas do końca aukcji, liczba ofert, cena, słowa kluczowe, itd.